ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางดวงใจ อภิปรัชญาฐิติกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจารุวรรณ อนุตรพงศ์
ครู คศ.3

นางศรินทิพย์ สงทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุพิชชา บำรุงเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย
ครู คศ.3