ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรินทิพย์ สงทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจารุวรรณ อนุตรพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพิชชา บำรุงเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวิสูตร พูลทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย
ครู คศ.3

นายณรงค์ ปานรอด
ครูผู้ช่วย