ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ครู คศ.1
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกัญญารัตน์ จรบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเพ็ญจันทร์ กรณ์ลัพธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพูลเพิ่ม เพ็งสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์บำรุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุมาลี แสงแก้ว
ครู คศ.2