ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ครู คศ.1
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพารริน ถวายทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศศิวิมล ผาผ่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพูลเพิ่ม เพ็งสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจันทร์จิรา ศรีอุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายจิรายุทธ์ แฉ่งฉวี
ครูอัตราจ้าง