ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวช่อผกา พูลทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวดวงเนตร สินพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฏฐนันท์ รพีนิพนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิดา วนิชไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางละเอียด หุตะมาน
ครู คศ.3

นางเบญจมาศ จูห้อง
ครู คศ.4

นางมนชยา สุขชื่น