ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางกนกกร คล้ายสมาน
ครู คศ.1
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพัชราภรณ์ พูลทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมุนีพร สมานมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพารริน ถวายทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกรรณิกา รักประกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายชาติชาย สมานมิตร
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ภู่ภักดี
ครู คศ.3