ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพรทิพย์ ภู่ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวประกายทอง ชาญธัญญกรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณฐมน นาคพ่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมุนีพร สมานมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายชาติชาย สมานมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนวลปรางค์ ปิ่นทอง