ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรุ่งสุรีย์ นพวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวดวงแก้ว คงเพชรศักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกาญจนาณัฐ จูงวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสายสมร โพธิ์อ่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางรัชนี มั่นต่าย
ครู คศ.3