ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกนกกร คล้ายสมาน
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดร.ดวงแก้ว คงเพชรศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรุ่งสุรีย์ นพวิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชราภรณ์ พูลทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกาญจนาณัฐ จูงวงศ์
ครู คศ.3

นางสาววันวิสา ครองแสนเมือง