ปฐมวัย

นางสาวรัตนา คงคราณี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธนภรณ์ สุ่มประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสมพร สุขสำราญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางศุภิสรา วิลสัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววาริยา ปุเลชะตัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปิยนุช แข็งกสิการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2