ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสายชล จันทร์คช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกนกวรรณ สุขใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสายสมร โพธิ์อ่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวชไมพร เรืองจำนงค์ศิลป์
ครู คศ.1