ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรทิพย์ จิ๋วใจธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสายชล จันทร์คช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
ครู คศ.1

นางสาวชไมพร เรืองจำนงค์ศิลป์
ครูผู้ช่วย