คณะผู้บริหาร

นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิจักขณ์ เหมือนโพธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา