ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812805170
อีเมล์ : april-24-1988@hotmail.com
ที่อยู่ :
117/44 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2556 ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 - 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2557 - 2559 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ครูผู้ช่วย
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์
2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชั้น ป.4-6
4 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชั้น ป.4-6