ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ อนุตรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา - เน้นฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894396833
อีเมล์ : jaruwan_226@hotmail.com
ที่อยู่ :
137 หมู่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)
2545 ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาศาสตร์ศึกษา - เน้นฟิสิกส์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 - 2534 โรงเรียนบ้านโคกลอย อาจารย์ 1 ระดับ 3
2534 - 2538 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ ครู
2538 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล