ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819539252
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
340/2 หมู่ 2 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ (พลศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522 - 2526 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร จ.นครสวรรค์ ครู 2 ระดับ 2
2526 - 2533 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 1 ระดับ 5
2533 - 2553 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อาจารย์ 2 ระดับ 7
2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6